Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Trekantens Erhvervs Center Aps

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2 Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, købsbetingelser m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre sælger

skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/ordre

2.1 Aftale mellem køber og sælger anses først for indgået, når sælger har fremsendt ordrebekræftelse.

2.2 Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 10 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

2.3 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse.

3. Priser

3.1 Sælgers priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og emballage. Prisen er, medmindre andet er angivet, altid ex works, Incoterms 2010.

3.2 Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister.

4. Betaling og ejendomsforbehold

4.1 Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder sælger sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet

sted. I sådanne tilfælde kan sælger ændre betalingsvilkår.

4.2 Betaling skal, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, ske pr. bankoverførsel til sælgers konto for købers regning. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber

renter med 1,5% pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er sælger i hænde.

4.3 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

5. Levering

5.1 Med mindre andet er anført i sælgers ordrebekræftelse, regnes leveringstiden fra den dag, hvor endelig ordre indeholdende samtlige oplysninger og specifikationer,

der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet frem til sælger.

5.2 Sælger er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat sælger inden dette

tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet af den forlængede leveringstid.

Forsinkelse giver ikke køber ret til at tilbageholde betalingen.

6. Tegninger, beskrivelser og godkendelser

6.1 De af sælger opgivne mål og andre tekniske data i overslag, katalogmateriale, tegninger eller beskrivelser er af vejledende karakter, og sælger påtager sig intet ansvar

for fejl i dette materiale. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.

6.2 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende sælgers produkter og fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver

sælgers ejendom.

6.3 Sælgers produkter opfylder gældende bestemmelser udstedt af Det Europæiske Fællesskabs myndigheder og institutioner. Køber bærer risikoen for opfyldelse af

godkendelser, betingelser eller opnåelse af tilladelse til brug/indførsel til købers land af de af aftalen omfattede produkter.

7. Undersøgelsespligt samt montage

7.1 Køber er forpligtet til straks og uden nødigt ophold at foretage fornødne undersøgelser af en leverance til konstatering af eventuelle mangler.

7.2 Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, påhviler montage og opstilling af de leverede produkter køber for købers regning og risiko.

8. Garanti

8.1 På nye produkter yder sælger garanti i 12 måneder fra leveringsdagen for fabrikationsfejl. De med udbedring opståede transport- og forsikringsomkostninger,

herunder

rejseomkostninger og opholdsudgifter og eventuelle overarbejdspenge - såvel som omkostninger i forbindelse med demontering og montering - betales af køber. For

reparationsarbejder og erstatningsmaterialer gælder ovennævnte bestemmelser om leveringstid.

8.2 Sælgers afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af naturligt slid, overlast, anvendelse af uegnede smøremidler, manglende overholdelse af serviceforskrifter,

mangelfuld

vedligeholdelse, mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montering (herunder tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforskrifter),

hændeligt uheld

eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen. Disse forhold betragtes ikke som fabrikationsfejl.

9. Reklamation

9.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til sælger uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen

skal indeholde en specifikation af manglen.

10. Ansvar

10.1 Sælgers ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.

11. Produktansvar

11.1 Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for en sådan skade og et sådant tab, som sælgeren efter

dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet :

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af

materiellet forårsager.

11.2 I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

11.3 Sælgers ansvar kan i intet tilfælde overstige kr. 5 mio.

11.4 I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers

ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

12. Force majeure

12.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og

mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouter, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand,

manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som sælger ikke har indflydelse på.

12.2 I disse tilfælde er sælger berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

13. Lovvalg og værneting

13.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres ved

Kolding Byret under anvendelse af dansk ret.

13.2 Sælger er endvidere berettiget til at lade tvister afgøre ved voldgift ifølge bestemmelserne i “Copenhagen Arbitration” i København eller at anlægge sag ved retten i

den retskreds, hvor købers forretningssted er beliggende.

13.3 Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende

produktansvar.​

Opdateret 30.04.2020 

INDHENT TILBUD

Vælg venligst

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

NYHEDER

​Med nyt testudstyr kan vi kode og reparer din bils startspærre eller nøglesystem
17-11-2023
Nu kan du fået kodet dine bil eller varebils startspærre og nøgler, eller opdateret din bils styreenhed hos Trekantens Erhvervscenter. Vi har nemlig investeret i nyt testudstyr fra Diagline og kan dermed kode startspærre og nøgler på langt de fleste mærker af personbiler og varebiler.
Læs hele nyheden
​Stor prisnedsættelse på den populære Maxus e-Deliver 9
15-11-2023
Stort prisfald på e-Deliver 9 el-varebil og e-Deliver 9 chassis resten af året. De nye priser er gældende på alle indregistreringer pr. dags dato og frem til d. 31. december 2023.
Læs hele nyheden
​Trekantens Erhvervscenter er blevet SERMI-certificeret
09-11-2023
Vidste du, at Trekantens Erhvervscenter er blevet SERMI-certificeret af Teknologisk Institut? Det betyder, at du trygt kan få repareret og serviceret din bil, varebil eller lastbil hos os, når det drejer sig om reparation af tyverisikkerhedsdele på køretøjer som for eksempel kodning af nøgler og startspærre.
Læs hele nyheden

FACEBOOK

TREKANTENS ERHVERVSCENTER​

​CVR: 39144808

Industrivej 48
​7080 Børkop

Tlf.: 75 12 00 02

info@3ec.dk

​ÅBNINGSTIDER

Mandag: 7.30 til 15.30
Tirsdag: 7.30 til 15.30
Onsdag: 7.30 til 15.30
Torsdag: 7.30 til 15.30
Fredag: 7.30 til 15.30
Lørdag: Efter aftale
Søndag: Efter aftale